Na temelju clanka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), Skupstina Kluba vlasnika Viraga Hrvatska, odrsana 24.08.2015. godine, donijela je

Statut VOC-a Croatia

I
Clanak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedistu, o zastupanju; izgledu pecata; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti Udruge; o clanstvu i clanarini; pravima i obavezama clanova; o nacinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge; njihovom sastavu, ovlastima, nacinu odlucivanja, uvjetima i nacinu izbora i opoziva, trajanja mandata, odgovornosti clanova; izboru i opozivu likvidatora udruge; imovini i raspolaganju s mogucom dobiti; nacinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slucaju prestanka postojanja Udruge; o nacinu rjesavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od znacenja za udrugu.

Clanak 2.

Naziv Udruge je: Klub vlasnika Viraga Hrvatska.
Skraceni naziv Udruge je: KVV Hrvatska.
Naziv Udruge u prijevodu na engleski jezik je: Virago Owners Club Croatia.
Skraceni naziv u prijevodu na engleski jezik je: VOC Croatia.
Sjediste Udruge je Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedista donosi Upravni odbor.
Udruga djeluje na podrucju Republike Hrvatske.

Clanak 3.

Klub vlasnika Viraga Hrvatska je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opcu upravu. Klub vlasnika Viraga Hrvatska je neprofitna pravna osoba.

Clanak 4.

Udruga ima znak i pecat
Znak Udruge je simbol plamena na kojem se nalaze tri muzicke vilice koje su oficijalni znak Yamahe na kojima je glava Americkog orla. Ispod glave orla je postavljen naziv „Virago“ ispisan slovima Brushscript BT. Ispod njega se nalazi naziv „Klub Vlasnika Hrvatska“.
Pecat Udruge je okruglog oblika promjera 4cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi „Klub Vlasnika Viraga Hrvatska - Virago Owners Club Croatia“, te znakom Udruge bez natpisa u sredini pecata.

Clanak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupstina moze ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II
Clanak 6.

Udruga je osnovana u cilju i djeluje na podrucju:
-
promicanja razvitka, unapredjenja, ocuvanja i predstavljanja motocikala Yamaha, linije Virago,
-
okupljanja i druzenja vlasnika motocikala Yamaha linije Virago.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na podrucju hobistickih djelatnosti.

Clanak 7.

Djelatnosti Udruge su:
- interesno okupljanje vlasnika motocikala Yamaha linije Virago,
- razvijanje suradnje sa srodnim klubovima i udrugama u zemlji i inozemstvu.
- izdavanje publikacija, tiskovina i suvenira vezanih za djelatnost Udruge,
-organiziranje susreta, prigodnih tematskih izlozbi, promotivnih akcija, predavanja i projekcija iz podrucja djelatnosti Udruge te iz podrucja srodnih djelatnosti,
- sudjelovanje na turistickim, ocjenskim i rally voznjama,
- pruzanje informacija i savjetovanje clanova oko nabave, servisiranja i odrzavanja motocikala Yamaha linije Virago,
- uspostavljanje kontakta s proizvodjacem i serviserima motocikala Yamaha linije Virago,
- organiziranje odlazaka na susrete, izlozbe i druge vrste druženja,
- organiziranje susreta vlasnika motocikala Yamaha linije Virago,
- razvijanje suradnje u zemlji i inozemstvu s interesnim, drustvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim pravnim osobama, te pojedincima.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga obavlja i gospodarske djelatnosti:
- prodaja proizvoda vlastite izrade na malo, izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
- izdavanje knjiga, casopisa, brosura i sl. sukladno Zakonu
- odrzavanje tecajeva, seminara, predavanja i radionica
- organizacija susreta vlasnika motocikala Yamaha linije Virago

Clanak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na nacine utvrdjene ovim Statutom, te:
- pravodobnim izvjestavanjem clanstva o radu Udruge i znacajnim dogadjanjima,
- pisanim izvjescima,
- na redovnim i posebnim skupovima,
- putem sredstava javnog priopcavanja,
- na drugi prikladan nacin.

III
Clanak 9.

Clanstvo moze bit punopravno, podrzavajuce i pocasno.
Punopravnim clanom Udruge moze postati svaka fizicka i pravna osoba koja je vlasnik motocikla Yamaha, linije Virago. Punopravno clanstvo cini Skupstinu Udruge.
Osoba koja zeli postati punopravnim clanom Udruge podnosi zahtjev za primanje Upravnom odboru.
U slucaju da zahtjev za primitak u punopravno clanstvo bude odbijen, kandidat moze podnijeti zalbu Skupstini. Odluka Skupstine je konacna.
Pocasnim clanom Udruge moze postati svaka fizicka i pravna osoba koja se posebno istaknula radom u svrhu promoviranja i/ili pomoci Udruzi.
O uclanjenju pocasnog clana odlucuje Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojeg clana Skupstine.
Podrzavajucim clanom Udruge moze postati svaka fizicka i pravna osoba koja zeli pristupiti Udruzi, a nije vlasnik motocikla Yamaha, linije Virago.
O uclanjenju podrzavajuceg clana odlucuje Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojeg clana Skupstine.
Clanom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice, za maloljetne osobe mladje od 14 godina pisanu Izjavu o pristupanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetne osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Clanak 10.

Clanovi Udruge se upisuju u registar clanova koji vodi Tajnik Udruge. Popis clanova vodi se u elektronickom obliku i sadrzava ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, datum rodjenja, OIB, datum upisa, naznaku i kategoriju clanstva i datum ispisa svakog pojedinog clana, adresu stanovanja odnosno sjedista, elektronicke i telefonske kontakte.
Clanstvo u udruzi je dobrovoljno.

Clanak 11.

Skupstina Udruge odredjuje godisnji iznos clanarine.

Clanak 12.

Prava, obveze i odgovornosti punopravnih clanova su:
- sudjelovanje u radu Skupstine,
- placanje clanarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- cuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- cuvanje materijalnih dobara i izvrsenje preuzetih obveza.
- koristenje znaka Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti pocasnih clanova su:
- sudjelovanje u radu Skupstine, ali bez prava glasanja, niti moze biti biran u Upravni odbor Udruge,
- neplacanje clanarine,
- cuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- cuvanje materijalnih dobara i izvrsenje preuzetih obveza,
- koristenje znaka Udruge s oznakom pocasnog clana,

Prava, obveze i odgovornosti podrzavajucih clanova su:
- sudjelovanje u radu Skupstine, ali bez prava glasanja, niti moze biti biran u Upravni odbor Udruge,
- placanje polovine iznosa redovne clanarine koju placaju punopravni clanovi,
- cuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- cuvanje materijalnih dobara i izvrsenje preuzetih obveza,
- koristenje znaka Udruge s oznakom podrzavajuceg clana.

Clanak 13.

Clanstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplacanjem clanarine,
- iskljucenjem,
- prestankom statusa vlasnika motocikla Yamaha, linije Virago.

Clanu prestaje clanstvo u Udruzi bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati clanarinu za tekucu godinu.
Clanovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih clanskih duznosti utvrdjenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Predsjednik.
U stegovnom postupku mogu se izreci slijedece stegovne mjere:
- opomena
- iskljucenje iz Udruge.

Odluku o iskljucenju clana iz Udruge donosi Predsjednik. Iskljuceni clan ima pravo u roku od petnaest dana, racunajuci od dana dostave odluke, podnijeti zalbu Skupstini udruge.
Skupstina je duzna rjesiti zalbu u roku od 30 dana racunajuci od dana dostave zalbe. Odluka Skupstine Udruge je konacna.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima clanova udruge kojima clanovi mogu slobodno raspolagati a koji utjece na rad udruge u cjelini odnosno, ako se ona odnose na pitanja od zajednickog interesa na sve clanove.
Za rjesavanje sporova/sukoba interesa, Skupstina imenuje arbitrazno vijece izmedju clanova udruge.
Sastav, mandat, nacin odlucivanja vijeca uredjuju se pravilnikom koji donosi Skupstina. Arbitrazno vijece u svom radu na odgovarajuci nacin primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitraznog vijeca je konacna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o cemu odlucuje nadlezni ured, nezadovoljni clan najprije se obraca udruzi da rijesi spor/sukob interesa. Po konacnosti odluke arbitraznog vijeca, udruga podnosi nadleznom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitraznog vijeca.

Clanak 14.

Udruga se moze uclaniti u druge organizacije ili udruzenja u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruzivanju donosi Skupstina.

 

IV
Clanak 15.

Tijela Udruge su:
- Skupstina
- Upravni odbor

Skupstina

Clanak16.

Skupstina Udruge je najvise tijelo upravljanja Udrugom. Skupstinu sacinjavaju poslovno sposobni punopravni clanovi Udruge, dok pocasni i podrzavajuci clanovi mogu sudjelovati na sjednici Skupstine, ali nemaju pravo glasa.

Clanak 17.

Skupstina moze biti redovita, izborna i izvanredna. Skupstina redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupstine odrzava svake cetiri godine.

Sjednice Skupstine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupstine Predsjednik utvrdjuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto odrzavanja sjednice.

Predsjednik je duzan sazvati sjednicu Skupstine kada to zatrazi Upravni odbor ili najmanje 1/3 clanova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupstine predlagatelji su obvezni prdloziti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupstine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga clanka, sazvati ce je predlagatelj (odluka treba sadrzavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan odrzavanja sjednice).

Clanak 18.

Skupstini predsjedava Predsjednik Udruge, a u slucaju njegove sprijecenosti Dopredsjednik Udruge. U slucaju sprijecenosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, Skupstini predsjedava osoba odredjena javnim glasovanjem na pocetku sjednice.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno cuva u arhivi Udruge.

Clanak 19.

Skupstina odlucuje pravovaljano ako je nazocna natpolovicna vecina svih clanova Skupstine. Ako Skupstini prisustvuje manje od polovine clanstva, pocetak rada Skupstine se odgadja za 30 minuta, a tada se Skupstina odrzava s brojem prisutnih clanova kojih mora biti najmanje 30%. O prisutnima na Skupstini vodi se evidencija.

Odluke se donose vecinom glasova nazocnih clanova, ako Statutom nije odredjena posebna vecina.

U slucaju isteka mandata tijelima udruge Skupstinu udruge saziva zadnja osoba ovlastena za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 clanova udruge koji su upisani u popis clanova prije isteka mandata tijelima udruge.

Clanak 20.

Skupstina Udruge:
- utvrdjuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i zavrsni racun,
- donosi druge akte i odluke vazne za rad Udruge,
- bira i razrjesuje duznosti clanove Upravnog odbora Udruge,
- razmatra i usvaja izvjesca o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlucuje o zalbama clanova na odluke o iskljucenju iz Udruge,
- izabire i opoziva likvidatora Udruge
- odlucuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove odredjene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor

Clanak 21.

Izvrsne i druge poslove utvrdjene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge.

Clanak 22.

Upravni odbor Udruge cine tri clana: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.
Upravni odbor Udruge je izvrsno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora Udruge.

Clanak 23.

Upravni odbor Udruge:
- saziva Skupstinu Udruge,
- utvrdjuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupstini na razmatranje i prihvacanje,
- utvrdjuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvrsenju usvojenog programa rada,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvjesca o radu Skupstini Udruge,
- imenuje komisije i slicna tijela prema potrebi, te im odredjuje zadatke,
- obavlja i druge poslove predvidjene Statutom i drugim opcim aktima Udruge.

Clanak 24.

Sjednicu Upravnog odbora Udruge saziva Predsjednik Udruge.
Odluke Upravnog odbora donose se vecinom glasova svih clanova Upravnog odbora Udruge.
Sjednice Upravnog odbora Udruge odrzavaju se prema potrebi.

Clanak 25.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupstini Udruge.

Predsjednik

Clanak 26.

Izvrsne i druge poslove odredjene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika bira Skupstina Udruge na mandat od cetiri godine.

Clanak 27.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupstinu Udruge,
- rukovodi radom Skupstine i Upravnog odbora Udruge,
- brine o upoznavanju clanova s radom Skupstine,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupstine nadleznom uredu koji vodi registar udruga
- obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, ovim Statutom ili odredbama Skupstine.

Clanak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupstini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupstini Udruge godisnje izvjesce o svom radu.
U slucaju odsutnosti ili sprijecenosti Predsjednika u savim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika bira Skupstina Udruge. Mandat Dopredsjednika traje cetiri godine.

Tajnik

Clanak 29.

Tajnika Udruge imenuje Skupstina Udruge na mandat od cetiri godine za obavljanje strucno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar clanova.

Clanak 30.

Udruga moze radi djelotvornijeg rada ustanoviti i druga tijela. Njihovo postojanje, djelokrug rada, odgovornosti i vrijeme za koje su ustanovljeni odredjuje Upravni odbor Udruge.

V

Imovina i nacin stjecanja imovine

Clanak 31.

Imovinu Udruge cine:
- novcana sredstva koja je udruga stekla uplatom clanarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
- novcana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz drzavnog proracuna i proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
- nekretnine i pokretne stvari udruge,
- druga imovinska prava.

Udruga moze raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti odredjenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Clanak 32.

Udruga stjece imovinu:
- od clanarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proracuna,
- obavljanjem gospodarske djelatnosti
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Clanak 33.

Novcana sredstva Udruge rasporedjuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.
Izvjesce o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupstini na razmatranje i prihvacanje.
Materijalno i financijsko poslovanje Udruge organizirano je i uskladjeno po osnovama i zahtjevima vazecih propisa za neprofitne udruge.

VI

Javna priznanja

Clanak 34.

Udruga moze dodijeliti javna priznanja svojim clanovima, aktivistima te drugim fizickim i pravnim osobama za posebne zasluge.
Udruga kao poseban oblik priznanja moze nekoga proglasiti i svojim pocasnim clanom, no pocasni clanovi time ne ostvaruju prava i obveze utvrdjene za punopravne clanove udruge.
Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i nacin dodjele priznanja utvrduje Skupstina posebnom odlukom.

VII

Prestanak postojanja Udruge

Clanak 35.

Udruga prestaje postojati ukoliko skupstina donese odluku o prestanku Udruge dvotrecinskom vecinom svih clanova Skupstine udruge i u drugim slucajevima utvrdjenim zakonom.

Imovinu koju posudi redovni clan po osnutku Udruge, vraca se po ispisu clana ili prestanku rada.

U slucaju prestanka Udruge imovina ce pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slicne ciljeve sukladno odluci Skupstine.

Clanak 36.

Likvidatora bira i razrjesuje Skupstina. Likvidator ne mora biti clan udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlastena za zastupanje udruge do okoncanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VII

Prijelazne i zavrsne odredbe

Clanak 37.

Tumacenje odredaba ovog Statuta daje Skupstina Udruge.
Tumacenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Clanak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruge.

 

U Zagrebu, 24.08.2015. godine

 


__________________
Predsjednik Udruge
(Davor Borosak)