Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), Skupština Kluba vlasnika Viraga Hrvatska, održana 24.08.2015. godine, donijela je

Statut VOC-a Croatia

I
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge; njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanja mandata, odgovornosti članova; izboru i opozivu likvidatora udruge; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značenja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Klub vlasnika Viraga Hrvatska.
Skraćeni naziv Udruge je: KVV Hrvatska.
Naziv Udruge u prijevodu na engleski jezik je: Virago Owners Club Croatia.
Skraćeni naziv u prijevodu na engleski jezik je: VOC Croatia.
Sjedište Udruge je Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Klub vlasnika Viraga Hrvatska je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Klub vlasnika Viraga Hrvatska je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak i pečat
Znak Udruge je simbol plamena na kojem se nalaze tri muzičke vilice koje su oficijalni znak Yamahe na kojima je glava Američkog orla. Ispod glave orla je postavljen naziv „Virago“ ispisan slovima Brushscript BT. Ispod njega se nalazi naziv „Klub Vlasnika Hrvatska“.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 4cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi „Klub Vlasnika Viraga Hrvatska - Virago Owners Club Croatia“, te znakom Udruge bez natpisa u sredini pečata.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština moze ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II
Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju i djeluje na području:
-
promicanja razvitka, unapredjenja, očuvanja i predstavljanja motocikala Yamaha, linije Virago,
-
okupljanja i druženja vlasnika motocikala Yamaha linije Virago.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području hobističkih djelatnosti.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:
- interesno okupljanje vlasnika motocikala Yamaha linije Virago,
- razvijanje suradnje sa srodnim klubovima i udrugama u zemlji i inozemstvu.
- izdavanje publikacija, tiskovina i suvenira vezanih za djelatnost Udruge,
- organiziranje susreta, prigodnih tematskih izložbi, promotivnih akcija, predavanja i projekcija iz podrucja djelatnosti Udruge te iz područja srodnih djelatnosti,
- sudjelovanje na turistickim, ocjenskim i rally vožnjama,
- pružanje informacija i savjetovanje članova oko nabave, servisiranja i održavanja motocikala Yamaha linije Virago,
- uspostavljanje kontakta s proizvodjacem i serviserima motocikala Yamaha linije Virago,
- organiziranje odlazaka na susrete, izložbe i druge vrste druženja,
- organiziranje susreta vlasnika motocikala Yamaha linije Virago,
- razvijanje suradnje u zemlji i inozemstvu s interesnim, društvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim pravnim osobama, te pojedincima.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga obavlja i gospodarske djelatnosti:
- prodaja proizvoda vlastite izrade na malo, izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
- izdavanje knjiga, casopisa, brošura i sl. sukladno Zakonu
- održavanje tečajeva, seminara, predavanja i radionica
- organizacija susreta vlasnika motocikala Yamaha linije Virago

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:
- pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge i značajnim događanjima,
- pisanim izvješćima,
- na redovnim i posebnim skupovima,
- putem sredstava javnog priopćavanja,
- na drugi prikladan način.

III
Članak 9.

Članstvo može bit punopravno, podržavajuce i počasno.
Punopravnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik motocikla Yamaha, linije Virago. Punopravno članstvo čini Skupštinu Udruge.
Osoba koja želi postati punopravnim članom Udruge podnosi zahtjev za primanje Upravnom odboru.
U slučaju da zahtjev za primitak u punopravno članstvo bude odbijen, kandidat može podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.
Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja se posebno istaknula radom u svrhu promoviranja i/ili pomoći Udruzi.
O učlanjenju počasnog člana odlučuje Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojeg člana Skupštine.
Podržavajućim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja želi pristupiti Udruzi, a nije vlasnik motocikla Yamaha, linije Virago.
O učlanjenju podržavajuceg člana odlučuje Upravni odbor Udruge na prijedlog bilo kojeg člana Skupštine.
Članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice, za maloljetne osobe mlađe od 14 godina pisanu Izjavu o pristupanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetne osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 10.

Članovi Udruge se upisuju u registar članova koji vodi Tajnik Udruge. Popis članova vodi se u elektronickom obliku i sadržava ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, datum rodjenja, OIB, datum upisa, naznaku i kategoriju članstva i datum ispisa svakog pojedinog člana, adresu stanovanja odnosno sjedišta, elektronicke i telefonske kontakte.
Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti punopravnih članova su:
- sudjelovanje u radu Skupštine,
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
- korištenje znaka Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova su:
- sudjelovanje u radu Skupštine, ali bez prava glasanja, niti može biti biran u Upravni odbor Udruge,
- neplaćanje članarine,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršsenje preuzetih obveza,
- korištenje znaka Udruge s oznakom počasnog člana,

Prava, obveze i odgovornosti podržavajucih članova su:
- sudjelovanje u radu Skupštine, ali bez prava glasanja, niti moze biti biran u Upravni odbor Udruge,
- plaćanje polovine iznosa redovne članarine koju plaćcaju punopravni članovi,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
- korištenje znaka Udruge s oznakom podržavajuceg člana.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem,
- prestankom statusa vlasnika motocikla Yamaha, linije Virago.

Članu prestaje čclanstvo u Udruzi bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrdjenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Predsjednik.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
- opomena
- isključenje iz Udruge.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge.
Skupština je dužna rješiti žalbu u roku od 30 dana računajuci od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge je konačna.
Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno, ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitrazno vijeće između članova udruge.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajućci način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Članak 14.

Udruga se može učlaniti u druge organizacije ili udruženja u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV
Članak 15.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Upravni odbor

Skupština

Članak16.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju poslovno sposobni punopravni članovi Udruge, dok počasni i podržavajuci članovi mogu sudjelovati na sjednici Skupštine, ali nemaju pravo glasa.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupšstine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatrazi Upravni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni prdložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati ce je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, Skupštini predsjedava osoba određena javnim glasovanjem na početku sjednice.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična večina svih članova Skupštine. Ako Skupštini prisustvuje manje od polovine članstva, početak rada Skupštine se odgađa za 30 minuta, a tada se Skupština održava s brojem prisutnih članova kojih mora biti najmanje 30%. O prisutnima na Skupštini vodi se evidencija.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 20.

Skupština Udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte i odluke vazne za rad Udruge,
- bira i razrješsuje dužnosti članove Upravnog odbora Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- izabire i opoziva likvidatora Udruge
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor

Članak 21.

Izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge.

Članak 22.

Upravni odbor Udruge čine tri člana: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.
Upravni odbor Udruge je izvrsno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora Udruge.

Članak 23.

Upravni odbor Udruge:
- saziva Skupštinu Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Sjednicu Upravnog odbora Udruge saziva Predsjednik Udruge.
Odluke Upravnog odbora donose se večinom glasova svih članova Upravnog odbora Udruge.
Sjednice Upravnog odbora Udruge održavaju se prema potrebi.

Članak 25.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik

Članak 26.

Izvršne i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika bira Skupšstina Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 27.

Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora Udruge,
- brine o upoznavanju članova s radom Skupštine,
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
- obavlja i druge poslove utvrđjene zakonom, ovim Statutom ili odredbama Skupštine.

Članak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u savim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika bira Skupština Udruge. Mandat Dopredsjednika traje četiri godine.

Tajnik

Članak 29.

Tajnika Udruge imenuje Skupština Udruge na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 30.

Udruga može radi djelotvornijeg rada ustanoviti i druga tijela. Njihovo postojanje, djelokrug rada, odgovornosti i vrijeme za koje su ustanovljeni odredjuje Upravni odbor Udruge.

V

Imovina i način stjecanja imovine

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
- nekretnine i pokretne stvari udruge,
- druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti odredjenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Udruga stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- obavljanjem gospodarske djelatnosti
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Novčana sredstva Udruge rasporedjuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.
Izvješćce o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
Materijalno i financijsko poslovanje Udruge organizirano je i usklađeno po osnovama i zahtjevima važecih propisa za neprofitne udruge.

VI

Javna priznanja

Članak 34.

Udruga može dodijeliti javna priznanja svojim članovima, aktivistima te drugim fizičkim i pravnim osobama za posebne zasluge.
Udruga kao poseban oblik priznanja možze nekoga proglasiti i svojim počasnim članom, no počasni clanovi time ne ostvaruju prava i obveze utvrđene za punopravne članove udruge.
Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrduje Skupština posebnom odlukom.

VII

Prestanak postojanja Udruge

Članak 35.

Udruga prestaje postojati ukoliko Skupština donese odluku o prestanku Udruge dvotrečinskom većinom svih članova Skupštine udruge i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Imovinu koju posudi redovni član po osnutku Udruge, vraca se po ispisu člana ili prestanku rada.

U slučaju prestanka Udruge imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve sukladno odluci Skupštine.

Članak 36.

Likvidatora bira i razrješuje Skupština. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VII

Prijelazne i zavrsne odredbe

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruge.

 

U Zagrebu, 24.08.2015. godine

 


__________________
Predsjednik Udruge
(Davor Borošak)